Verkoopsvoorwaarden

Artikel 1 - Identiteit van de verkoper

Koorcoaching Jos Bielen
Abdijstraat 1
3271 Averbode
BTW BE 0560.983.662
jos.bielen@yahoo.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat via de website www.zingtjubilate.be aan jou als consument gedaan wordt.

2. Om een bestelling te kunnen plaatsen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

3. Het plaatsen van een bestelling geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene voorwaarden die steeds beschikbaar zijn via de website.

Artikel 3 – Ons aanbod en jouw bestelling

1. Via de webshop maken wij ons aanbod kenbaar. De omschrijving van de producten en de prijsopgave wordt duidelijk weergegeven.

2. Jij kan via de website een bestelling plaatsen. Om een bestelling te kunnen plaatsen moet je geregistreerd en ingelogd zijn.

3. Na ontvangst van jouw bestelling nemen wij via e-mail contact met je op om de voorafbetaling te regelen. De verzendingskosten worden dan meegedeeld. De verzendingskosten zijn afhankelijk van het grootte van de bestelling.

4. Bestellingen kunnen na afspraak ook afgehaald worden in Averbode. Dan vervallen de verzendingskosten.

5. Verkochte goederen worden niet teruggenomen of terugbetaald.

Artikel 4 – Privacy

Wij zijn verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar de privacyverklaring op onze website.

Artikel 5 – Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, brand, bedrijfsstoringen, onverwachte stockbreuk, ernstige ziekte.

Artikel 6 – Geschillen

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

Privacyverklaring

“Koorcoaching Jos Bielen” hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en dat uw privacy wordt gerespecteerd. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over welke gegevens we over u verzamelen en hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen.

“Koorcoaching Jos Bielen” houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als “Koorcoaching Jos Bielen” zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via deze contactgegevens: “Koorcoaching Jos Bielen”, Abdijstraat 1, B-3271 Averbode. E-mail: jos.bielen@yahoo.com

Waarom verwerken wij persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door “Koorcoaching Jos Bielen” verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om de aankopen die jij doet in de webshop te kunnen afhandelen. (contractuele basis)
 • Om het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen mogelijk te maken (gerechtvaardigd belang)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen

 • Persoonlijke identiteitsgegevens : naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail
 • Persoonlijke kenmerken : geslacht, geboortedatum, nationaliteit, interesses We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

We gebruiken de verzamelde gegevens alleen voor de doeleinden waarvoor we de gegevens hebben verkregen.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor het versturen van nieuwsbrieven (Mailchimp) of het behandelen van uw bestelling (NV De Drie Provinciën). Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan derden doorgeven, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft. U heeft het recht deze toestemming ten allen tijde in te trekken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking voor de intrekking daarvan. Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken en bewaren geen gegevens van minderjarigen.

Bewaartermijn

“Koorcoaching Jos Bielen” bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. U kan zich ten allen tijd uitschrijven uit onze databank via de “Mijn account”-functie op de website.

Beveiliging van de gegevens

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens “Koorcoaching Jos Bielen” van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Uw rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en recht op correctie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van u ontvangen hebben. Bovenaan deze verklaring staat hoe u hiervoor contact met ons kan opnemen. Om uw identiteit te controleren vragen wij u om een kopie van uw identiteitskaart mee te sturen. We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en erbij te vermelden dat het om een kopie gaat.

Tevens kunt u ten allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Privacy Commissie, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Wijziging privacyverklaring

“Koorcoaching Jos Bielen” kan zijn privacyverklaring wijzigen. Van deze wijziging zullen we een aankondiging doen op onze website.

Datum van deze privacyverklaring: 01/06/2021

Cookiebeleid

Dit cookiebeleid ("Beleid") beschrijft wat cookies zijn en hoe en ze worden gebruikt door de zingtjubilate.be website ("Website" of "Dienst") en elk van zijn gerelateerde producten en diensten (gezamenlijk, "Diensten"). Dit Beleid is een wettelijk bindende overeenkomst tussen u ("Gebruiker", "u" of "uw") en deze Website exploitant ("Operator", "wij", "ons" of "onze"). U dient dit Beleid te lezen zodat u begrijpt welke soorten cookies wij gebruiken, welke informatie wij verzamelen met behulp van cookies en hoe die informatie wordt gebruikt. Het beschrijft ook de keuzes die voor u beschikbaar zijn met betrekking tot het accepteren of weigeren van het gebruik van cookies. Voor meer informatie over hoe wij uw persoonlijke gegevens gebruiken, opslaan en beveiligen, zie ons privacybeleid.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine stukjes gegevens die zijn opgeslagen in tekstbestanden die op uw computer of andere apparaten worden opgeslagen wanneer websites in een browser worden geladen. Ze worden op grote schaal gebruikt om u en uw voorkeuren te onthouden, hetzij voor een enkel bezoek (via een "sessiecookie") of voor meerdere herhaalde bezoeken (met behulp van een "permanente cookie").

Sessiecookies zijn tijdelijke cookies die worden gebruikt tijdens uw bezoek aan de Website, en ze verlopen wanneer u de webbrowser sluit.

Persistente cookies worden gebruikt om uw voorkeuren binnen onze Website te onthouden en blijven op uw desktop of mobiel apparaat staan, zelfs nadat u uw browser hebt gesloten of uw computer opnieuw hebt opgestart. Ze zorgen voor een consistente en efficiënte ervaring voor u tijdens uw bezoek aan de Website en Diensten.

Cookies kunnen worden ingesteld door de Website ("first-party cookies"), of door derden, zoals degenen die inhoud aanbieden of reclame- of analysediensten leveren op de Website ("third-party cookies"). Deze derde partijen kunnen u herkennen wanneer u onze website bezoekt en ook wanneer u bepaalde andere website bezoekt.

Wat voor soort cookies gebruiken wij?

- Analytische cookies

Deze cookies stellen ons en externe diensten in staat om geaggregeerde gegevens te verzamelen voor statistische doeleinden over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie zoals namen en e-mailadressen en worden gebruikt om ons te helpen uw gebruikerservaring van de Website te verbeteren.

Wat zijn uw cookie-opties?

Als u het idee van cookies of bepaalde soorten cookies niet leuk vindt, kunt u de instellingen van uw browser wijzigen om reeds geplaatste cookies te verwijderen en geen nieuwe cookies te accepteren. Ga naar internetcookies.com voor meer informatie over hoe u dit kunt doen.

Houd er echter rekening mee dat als u cookies verwijdert of niet accepteert, u mogelijk niet alle functies kunt gebruiken die de Website en Diensten bieden.

Wijzigingen en aanpassingen

Wij behouden ons het recht voor om dit Beleid of de voorwaarden met betrekking tot de Website en Diensten te allen tijde te wijzigen, met ingang van het plaatsen van een bijgewerkte versie van dit Beleid op de Website. Wanneer wij dit doen, zullen wij de bijgewerkte datum onderaan deze pagina herzien. Het blijven gebruiken van de Website en Diensten na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Aanvaarding van dit beleid

U erkent dat u dit beleid hebt gelezen en dat u akkoord gaat met alle voorwaarden en bepalingen ervan. Door toegang tot en gebruik van de Website en Diensten gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan dit Beleid. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van dit Beleid, bent u niet gemachtigd om de Website en Diensten te bezoeken of te gebruiken.

Contact met ons opnemen

Als u contact met ons wilt opnemen om meer te weten te komen over dit Beleid of als u contact met ons wilt opnemen over een kwestie met betrekking tot ons gebruik van cookies, kunt u dit doen via het contactformulier.

Dit document is voor het laatst bijgewerkt op 9 juni 2021